HAAPSALU HAMBAKLIINIK DENTISTA LEPINGULINE PARTNER ON EESTI HAIGEKASSA PÄRNU OSAKOND

Direktor
Kaljo Poldov

Osakonna juhataja
Elgi Lepik
Telefon: 447 7666

Usaldusarst
Anne Kaldas tel 447 7666

Lai 14 80010 Pärnu
Lahtiolekuaeg: E – R 08:30 – 16:30
www.haigekassa.ee

Tervishoiteenuse osutaja ravijärjekorra pidamise nõuded

1.Tervishoiuteenuse osutaja peab ravijärjekorda Innovaatik OÜ  hambaravitarkvara „Hammas“ infosüsteemis.
2. Ravijärjekorda registreerib patsiendid tervishoiuteenuse osutaja poolt volitatud töötaja, kelleks on administraator või patsiendi raviarst tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas Jaama 14-4, Haapsalu 90507 ning tel. 47 33004 teel ja GSM 53495386 vahendusel ning e-posti vahendusel.
3. Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud tervishoiuteenuse osutaja kohapeal, telefoni teel ja e-posti vahendusel ning tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas registratuuris kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 8.30–17.00. Tervishoiuteenuse osutaja kohustub esimesel pöördumisel registreerima nimetatud ajavahemikus saabunud ravijärjekorra taotlused olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.
4. Tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda kandes ravijärjekorda järgmised andmed:
1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
2) planeeritav vastuvõtu aeg;
3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus;
4) patsiendi kontaktandmed;
5) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
6) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
7) ravijärjekorda panemise põhjuse kood1, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
8) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

5. Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:
1) kood 62 – rahalise ressursi piiratus;
2) kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine;
3) kood 64 – patsiendipoolne põhjus;
4) kood 65 – teenuse osutamisega seotud põhjus;
5) kood 66 – muu põhjus.

6. Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas annab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit.
7. Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja registratuuri telefoni või e-posti teel, teatab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile telefoni või e-posti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbri.
8. Tervishoiuteenuse osutaja poolt ravijärjekorras muudatuse tegemisel kohustub tervishoiuteenuse osutaja teatama patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.
9. Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.
10. Tervishoiametile ja Eesti Haigekassale esitatakse ravijärjekorda puudutavad andmed kolme tööpäeva jooksul, alates vastava nõude saamisest.

Sotsiaalministri määrus 21.august 2008 a. NR 46 (RTL 2008, 73, 1019), jõustunud 1.09.2008 on teatavaks tehtud administraatorile, hambaarstidele, hambaarstiabidele ja hambatehnikule. Ravijärjekorra pidamise eest on vastutavad administraatorid Kädi Jõgi ja Elo Kutser.

Kaebuste lahendamise kord
 

Üldine kord

Kõigil, kellele on siin kliinikus osutatud tervishoiuteenust on võimalik pöörduda kaebusega (küsimustega) Haapsalu Hambakliinik Dentista poole. Samuti võivad pöörduda patsientide eestkostjad või patsientide esindajad, kellel on selliseks pöördumiseks volitus.
Kaebuse või ettepaneku avaldamise õigus on ka neil, kes on soovinud saada tervishoiuteenust, kuid probleem on tekkinud juba enne selle tegelikku saamist
Volitus peab olema kirjalik, vabas vormis, kuid kliiniku esindajale üheselt mõistetav
Kaebusi on võimalik esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult
Kaebustes sisalduvaid delikaatseid isikuandmeid, sh patsientide terviseandmeid käsitletakse lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest: kõrvalisi ega kolmandaid isikuid ei kaasata/ ei teavitata, va.juhul kui seda nõuab antud kaebuse lahendamine. Sellisel juhul kooskõlastatakse andmete kasutamine patsiendi (tema eestkostja või volitatud esindaja) ja haigla esindaja vahel
Ravijuhi kabinetis olevat teavet kaebuste ja sellega seonduvate isikuandmete kohta ei ole lubatud omavoliliselt kellelgi kasutada.

Kirjalikud kaebused

Kirjaliku kaebuse või ettepaneku esitamiseks on kliiniku administraatorilt võimalik saada vastav vorm (Lisa nr 1).
Kirjaliku kaebuse võib esitada ka vabas vormis.
Kirjalikuks kaebuseks loetakse posti teel tulnud kaebus, e-kirjana saadetud kaebus või isiklikult üle antud kaebus
Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi (või esindaja nimi), kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue, tagasiside saamise soov ja viis (posti teel, e-meilina, telefonikõnena – vastavalt sellele on vaja märkida ka kontaktandmed)
Kõik saabunud kirjalikud kaebused registreeritakse, säilitatakse eraldi kaustas, kliiniku juhataja kabinetis .
Kaebus vaadatakse läbi hiljemalt 10 päeva jooksul alates selle laekumise kuupäevast (võimalusel 1-3 päeva jooksul).
Kirjalikule kaebusele saadetakse kirjalik vastus. Kaebuse sisu peab olema arusaadav ja esitatud küsimus konkreetne. Kaebusele vastab patsiendi raviarst, administraator või juhataja, sõltuvalt kaebuse sisust ja vastutusalast.
Igal kontreetse kaebuse lahendamisel võtab komisjon vastu otsuse, millest teavitab kaebuse esitajat 3 tööpäeva jooksul.
Kaebuste lahendamiseks on loodud komisjon koosseisus:
esimees: Sirje Liivet - juhataja
liikmed: Kädi Jõgi - administraator
              Annika Toimla - hambaarst
Vajadusel jääb samale komisjonile ka lisaselgituste andmise kohustus (laekunud lisaküsimusest 7 tööpäeva jooksul)
Komisjoni otsusega mitte rahule jäädes võib pöörduda OÜ Dentista juhatuse poole seitsme tööpäeva jooksul, alates vastuse kättesaamisest.

Suulised kaebused

Suulised kaebused registreeritakse eraldi osana kaebuste registreerimise üldkaustas: kuupäev, avaldaja nimi, probleemi lühikirjeldus, märge lahenduse/ lahendaja kohta.
Suulised kaebused lahendatakse üldjuhul kliiniku piires, teenuse osutanud töötaja poolt. Kõigist sellistest pöördumistest ja kaebustest teavitatakse kliiniku juhatajat või ettevõtte juhatuse esimeest. Vastava informatsiooni edastamise kohustus on isikul, kelleni kaebus jõudis .
Patsiendi raviarst, hambatehnik või administraator annab vastuse esimesel võimalusel/ samal päeval.
Lahendusest teavitatakse kliiniku juhatajat.
Üldjuhul vastatakse suulistele kaebustele suuliselt. Kui asjaolud osutuvad keerukamaks, palutakse kaebajal siiski esitada kirjalik avaldus. Olenevalt olukorrast, jääb ka võimalus, et suuliselt esitatud kaebus vajab põhjalikumat uurimist ja sel juhul vastatakse kaebajale kirjalikult hiljemalt 10 tööpäeva jooksul, arvestades seejuures kaebaja tagasiside saamise soovi (posti teel, e-kirjana )

Kõigil soovijatel on õigus ja võimalus pöörduda teiste asjakohaste institutsioonide poole
Eesti Haigekassa Pärnu osakond: Lai tn 14, Pärnu 80010, tel 44 77666 (sekretär)
Tervishoiuamet: Gonsiori 29, Tallinn, 15157, tel 6 509840 (sekretär)
Eesti Patsientide Esindusühing:
Kaupmehe 14, Tallinn 10114, tel 6 566 429
Rüütli 21, IIk, Pärnu 80010, tel 44 33 440
Eesti Vabariigi Õiguskantsler:
Kohtu 8, 15193 Tallinn, tel 6938404 (info)
Terviseamet:
Tartu mnt 85, Tallinn 10115, tel 6 943 500 
e-post: info@oiguskantsler.ee
Kui kaebus ei leia rahuldavat lahendust eeltoodud instantside vahendusel, on kaebuse esitajal õigus pöörduda kohtu poole
Vähekindlustatud isikutel on võimalik saada riigi õigusabi: vastavaidteabevoldikuid, nii eesti- kui venekeelsena, saate tasuta Justiitsministeeriumist. Palun tutvuge teabega http://tarkmeestaskus.just.ee/oigusabi_vahekindlustatuile

Lae alla kaebuse esitamise avaldus